top of page

                RODO

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

przez  Gabinet Psychologiczny Marta Szyszkowska

Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Marta Szyszkowska ul. Juliusza Kossaka 6/1, 80-249 Gdańsk

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się klientów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 728-916-583 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.psychologszyszkowska.pl, oraz kalendarza do samodzielnego umówienia wizyty. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, adres e-mail oraz w przypadku wydania zaświadczenia adres zamieszkania.

 • Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

 • Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii psychologicznej indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź terapią psychologiczną.

 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane przez 3 lata od zakończenia usługi lub do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia.

 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych

 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie Biuro Rachunkowe Marta Janelt ul. Piwna 1/2 pok. 405, 80-831 Gdańsk (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

 • W sytuacji superwizji– czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia lub konieczności skonsultowania się z innym specjalistą – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.


Prawa właściciela danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt Gabinet Psychologiczny Marta Szyszkowska ul. Juliusza Kossaka 6/1 80-249 Gdańsk – pisemnie: pismo doręczone pocztą tradycyjną lub mailemDokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione na komputerze zabezpieczonym hasłem, w folderze zabezpieczonym hasłem.

bottom of page